Veřejné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro výrobu zboží a poskytování řezacích služeb na zakázku společností

SLaser s.r.o.

Hlavní 450, 251 01 Herink IČO: 17753074 DIČ: CZ17753074

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 376071

 

 

 

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SLaser s.r.o., se sídlem Hlavní 450, 251 01 Herink, identifikační číslo: 17753074 (dále jen „dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo anebo jiné smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „odběratel“), kdy předmětem   smlouvy   je  dodání   zboží/výrobků   či   poskytnutí   řezací   služby   dle objednávky odběratele.

1.2.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná   ujednání   ve   smlouvě  mají   přednost   před   ustanoveními   obchodních podmínek.

1.3.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.   Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem.

 

2.     VYMEZENÍ POJMŮ

2.1.   Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

Dodavatelem – společnost SLaser s.r.o., se sídlem Hlavní 450, 251 01 Herink; Odběratelem  –  fyzická  nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky či řezací služby od dodavatele;

Odběratelspotřebitel– fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti vstupuje do smluvního vztahu s dodavatelem;

Předmětem  dodávky  –  výrobek/zboží  či  řezací  služba  dle  objednávky  odběratele odsouhlasené dodavatelem;

Výrobek/zboží – výrobek/zboží, vyrobený dodavatelem dle specifikace v objednávce odběratele, materiál pro výrobu je zajišťován dodavatelem;

Řezací  služba  –  řezání  (dělení  a  opracování)  kovového  či  nekovového  materiálu  dle objednávky odběratele;

Smluvní  vztah  –  jakýkoli  vztah  mezi dodavatelem a odběratelem, jehož předmětem je dodání  výrobku/zboží  či poskytnutí  řezací  služby  dle  objednávky  odběratele  (zejména kupní  smlouva, smlouva o dílo, případně jiná smlouva). Smluvní vztah vzniká faktickým jednáním dodavatele a odběratele, tedy potvrzenou objednávkou, dohodou o ceně anebo písemnou smlouvou, přičemž pro tato jednání je vyžadována písemná forma.

 

3.     KONTAKTY, ČAS PŘÍJMU A VÝDEJE ZAKÁZEK

3.1.   Sídlo dodavatel:

SLaser s.r.o.
Hlavní 450
251 01 Herink

3.2.   Kontakt:

Tel.: 774 833 539
E-mail: vypalky@slaser.cz Kontaktní osoba: Milan Sůra

Působnost: Příjem poptávek a objednávek na výrobní zakázky; technické vyjasnění zakázek; vypracování nabídek; dohody o cenách; uzavírání smluv. Vystavování dodacích listů a faktur; výdej zakázek; reklamace výrobků, reklamace faktur.

3.3.   Příjem zakázek:

Pondělí až pátek obvykle 8:00 – 16:00, vždy po telefonické domluvě.

3.4.   Výdej zakázek:

Pondělí až pátek v čase obvykle 8:00 – 16:00, vždy po telefonické domluvě.

Mimo uvedenou dobu lze zadávat a vyzvedávat zakázky jen po vzájemné předchozí domluvě na tel.: 774 833 539.

 

4.     FORMA A NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY, TECHNICKÉ VYJASNĚNÍ

4.1.     Pro  objednání výrobku/zboží či řezací služby odběratel dodavateli doručí písemnou objednávku, a to prostřednictvím e-mailu, pošty nebo osobně (na adresu příslušného pracoviště dle čl. 3). Objednávka je jednostranný závazný právní úkon odběratele adresovaný dodavateli.

4.2.       Dodavatel  nepřijme  objednávku  odběratele  podanou  telefonicky  nebo  osobně, pokud nebude tato podložena i objednávkou písemnou s níže uvedenými náležitostmi.

4.3.   Objednávka musí obsahovat:

a)   identifikaci, že jde o objednávku, její číslo a datum vystavení, jméno/název odběratele, IČO/DIČ odběratele;

b)  kontaktní osobu odběratele, oprávněnou jednat ve věci objednávky, včetně tel./email. spojení a její podpis,

c)  předmět dodávky v přesné a jednoznačné specifikaci:

-  počet kusů,

-  rozměr a tvary (náčrt, číslo výkresu, revize)

-  jakost materiálu

-  dodavatel materiálu (dodavatel, odběratel, třetí osoby)

-  rozměrové a jakostní požadavky a normy

-  povrchové úpravy

-  cenová dohoda a fakturace

-  termín plnění,

-  způsob plnění (možnost částečného plnění dílčími dodávkami),

-  požadavky na balení,

-  způsob odběru výrobků/zboží, požadavky na dopravu,

-  požadavky na kontrolu kvality

-  referenční vzorek

-  jiné, doplňující údaje.

4.4.   Objednávka v elektronické formě je možná pouze ve formátech .dxf, .dwg, a .pdf. V případě  objednávky  ve formátu  .pdf  a  objednávky  ve  formátu  .dxf,  která  nebude validní  pro  laserové  řezání,  bude  účtován  poplatek  ve výši  dle  aktuálního  ceníku dodavatele (položka ceníku – zpracování výkresové dokumentace) z důvodu nutnosti překreslení  objednávky  do  validního  formátu.  Poplatek  bude  účtován  za každých celých 15 min zpracování výkresové dokumentace objednávky.

4.5.   Je   nutné,   aby   elektronická   forma   předané   výkresové   dokumentace   splňovala požadavek,  že  linie odpovídají  měřítku  a  příslušným  rozměrům na výrobku (není-li měřítko v dokumentaci viditelně stanoveno, je dokumentace zpracována pro měřítko 1:1).  Linie  pro  příslušné  tolerované  rozměry  výrobku  jsou  uprostřed tolerančního pásma a vykreslují tvar výrobku zavazující se spojenými konturami. Elektronická forma dokumentace je zpracována ve vrstvách a jsou okótovány hlavní rozměry výrobku ve směru vodorovném a svislém.

4.6.   V  případě  opakované  výroby  je  odběratel  povinen  do  objednávky  uvést  čísla technické  dokumentace včetně  verze (revize) a zároveň zaslat i příslušnou výrobní dokumentaci. Neoznačí-li odběratel případné změny od poslední předešlé dodávky, bude výrobek/zboží dodán ve stejném provedení.

4.7.   Materiál pro výrobek je používán v běžné a na trhu obvyklé kvalitě a druhu dle platných ČSN, bez zvláštních nároků.

4.8.   U  výrobků  zpracovaných  technologií  laserového  řezání  jsou  tolerance rozměrů dle ČSN  EN  ISO  9013  a kvalita  laserového  řezání  dle  Metody  termického  dělení.  U výrobků zpracovaných frézkou jsou tolerance rozměrů dle ČSN ISO 2768-1 (stupeň přesnosti 12).

 

5.     PROVEDENÍ OBJEDNÁVKY, UZAVÍRÁNÍ SMLUV

5.1.   Před  provedením  závazné  objednávky  odběratelem u dodavatele, obdrží odběratel v rámci nabídky znění obchodních podmínek a reklamačního řádu dodavatele, které se po jejich písemném odsouhlasení odběratelem stanou platnou součástí smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem.

5.2.   Objednávka   musí   ve  všech  svých  náležitostech  vycházet  z předchozí  nabídky dodavatele. Nabídka dodavatele může být časově omezená.

5.3.   V případě nejasnosti v objednávce je nutné tuto k výzvě dodavatele odstranit.

5.4.   Od okamžiku doručení objednávky odběratelem dodavateli jsou dodavatel a odběratel ve smluvním vztahu, dodavatel je povinen dodat odběrateli objednané výrobky/zboží  a  tento  je  povinen  je  řádně  a  včas  převzít  a zaplatit.  Po  doručení objednávky dodavateli dodavatel objednávce přidělí své zakázkové číslo.

5.5.   Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku z jakéhokoli důvodu odmítnout a odstoupit od smlouvy s odběratelem, a to zejména v případě objednávky technicky nejasné či technologicky  nerealizovatelné,  nebo  v případě  prodlení  odběratele  s úhradou  za předchozí   zakázky.   Odběratel   bude   o   odmítnutí   objednávky  a  odstoupení  od smlouvy písemně informován neprodleně po doručení objednávky dodavateli.

5.6.   Skutečnost,  že  odběratel  obdržel  obchodní  podmínky  a  reklamační  řád,  byl  s nimi seznámen a souhlasí s nimi, stvrzuje doručením závazné objednávky dodavateli. Každou  další  objednávkou, byť je podána telefonicky, elektronickou či jinou cestou, stvrzuje odběratel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem,  a  to  i  tehdy,  není-li  souhlas  v daném  případě  doložen  písemně.  Obchodní podmínky  a  reklamační  řád  jsou  veřejné  a  volně  dostupné  v obchodním  úseku dodavatele a na jeho internetové adrese www.fiteurazio.eu.

5.7.   V  případě  celkové  hodnoty  předmětu  dodávky  nad  500.000,-  Kč  bez  DPH  mohou přijímat   objednávky   a  uzavírat   kupní   smlouvy  za  dodavatele  pouze  jednatelé společnosti  nebo  prokuristé  společnosti.  V  případě hodnoty  předmětu jednorázové dodávky nad 1.000.000,- Kč bez DPH, nebo opakovaných dodávek jednomu odběrateli  s úhrnem  celkové  ceny  za  měsíc  (popř.  za  předchozích  30  dní)  nad 1.000.000,- Kč, musí být smluvní obchodní vztah odběratele s dodavatelem uzavřen formou písemné smlouvy.

 

6.     ZMĚNA OBJEDNÁVKY, STORNO OBJEDNÁVKY

6.1.   Změna závazné (dodavateli doručené) objednávky, tj. změny v technické dokumentaci  příp.  dalších  bodech zadání  a  storno  objednávky,  je  závazná  pro dodavatele  až  po  potvrzení  přijetí  změny  či storna odběrateli (e-mailem, zápisem). Dodavatel má nárok na náhradu škody, která mu vznikla změnou závazné objednávky,  stornem závazné objednávky,  a  to  do  výše  nákladů, které naběhly při plnění   závazné   objednávky   až   do   potvrzení   přijetí  změny   či  storna  závazné objednávky objednateli. Vznikne-li dodavateli škoda v důsledku změny závazné objednávky, vyhrazuje si dodavatel právo změnu objednávky posuzovat jako objednávku novou.

 

7.     TERMÍN PLNĚNÍ

7.1.   Termín plnění je odběrateli sdělen v rámci nabídky s časově omezenou platností, který  s ním  dá  souhlas odesláním závazné objednávky dodavateli, popř. je uveden ve smlouvě. Při nedodržení termínu plnění má odběratel právo žádat o slevu ve výši 0,05%  ceny  předmětu plnění za každý kalendářní den prodlení. Právo na slevu lze uplatnit ve lhůtě 30 dnů od prvního dne prodlení dodavatele. Po uplynutí této lhůty nelze právo na slevu požadovat.

7.2.   Termín plnění je dodavatel oprávněn posunout bez nároku odběratele na slevu v případech, kdy odběratel mění technické zadání předmětu plnění, popř. je v prodlení s tímto zadáním či jeho vyjasněním rozměrových nejednoznačností v technické dokumentaci anebo je v prodlení s dodávkou materiálu na výrobu anebo je v prodlení  s  úhradou  za  předchozí zakázky  nebo  v prodlení  s úhradou  zálohové faktury.

7.3.   V případě vztahu uzavřeného na základě písemné smlouvy (při předmětech plnění s cenou  nad  1.000.000,-  Kč), může  být  termín  plnění  posunut  z důvodu prodlení při doručení  řádně podepsané písemné smlouvy do sídla dodavatele, není-li smlouvou určeno jinak. Zahájení výroby a na tom závislé splnění termínu plnění může být odloženo  z důvodu  neuhrazené  zálohové  faktury,  nebo  předcházejících  faktur  po lhůtě splatnosti.

 
8.     CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICTVÍ

8.1.   Dodavatel sdělí cenu odběrateli formou cenové nabídky s časově omezenou platností, který s ní dá souhlas odesláním závazné objednávky dodavateli, podpisem smlouvy, nebo podpisem cenového ujednání.

8.2.     Nedodá-li  odběratel  potřebnou  výrobní  dokumentaci  v  elektronické  podobě,  může být účtován i poplatek za technické zpracování ve výši dle aktuálního ceníku dodavatele (položka ceníku – zpracování výkresové dokumentace). Poplatek bude účtován za každých celých 15 min zpracování výrobní dokumentace objednávky. Toto  platí  při  první objednávce  konkrétního  typu  výrobku,  v  případě  opakované výroby již není poplatek účtován.

8.3.   Platby za výrobky/zboží či řezací služby se hradí více možnými způsoby. Odběratel obdrží  dodací  list  a  daňový doklad,  přičemž  si  dodavatel  vyhrazuje  právo  určit, není-li písemně smluvně ujednáno jinak, zda vydá zboží až po jeho úplném zaplacení  nebo  po  zaplacení  zálohy  (zálohová  faktura,  ověřený  bankovní  převod, hotovost  apod.)  či  před zaplacením  (odběr  na  fakturu  s dodatečným zaplacením v termínu splatnosti). Rozhodujícím kritériem je platební morálka odběratele.

8.4.     Splatnost faktur je 14 kalendářních dní. Individuálně, v závislosti na platební morálce odběratele, je možno stanovit odlišně.

8.5.     Zaplacením  se  rozumí  připsání  platby  na  účet  dodavatele,  nebo  složení  finanční hotovosti  na  pokladnu  dodavatele  či  zaplacení  ceny  dobírky  přepravci  v  případě expedice dobírkou.

8.6.   Výhrada  vlastnictví:  Vlastnické  právo  k  dodávanému  výrobku/zboží  přechází  na odběratele až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, atd.) vzniklých z příslušného smluvního vztahu. Do splnění těchto závazků odběratelem je dodavatel vlastníkem dodaného zboží s tím, že odběratel není oprávněn se zbožím volně nakládat, zejména prodat zboží jinému. Tím není dotčeno právo dodavatele požadovat úhradu kupní ceny za dodané zboží.

8.7.   V  případě,  že  odběratel  nezaplatí  za  dodané  zboží  v  dohodnutém  termínu,  může dodavatel požadovat kromě zákonného úroku z prodlení na odběrateli dále také zaplacení smluvní pokuty, a to v prvních 30-ti dnech ode dne splatnosti ve výši 0,05%,  a  dále  pak  0,1%  z  celkové  nezaplacené  částky  za  každý  kalendářní  den prodlení.  V případě,  že  odběratel  nezaplatí  celou  kupní  cenu  v  době  splatnosti faktury,  má  dodavatel  právo  od  smlouvy odstoupit.  V  tomto  případě  není  dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

 
9.     PŘEVZETÍ VÝROBKU/ZBOŽÍ, MÍSTO PŘEVZETÍ, PŘEPRAVA, SKLADNÉ

9.1.   Převzetí  výrobku/zboží  je  možné  pouze  za  předpokladu,  že  odběratel  nemá  vůči dodavateli žádné finanční závazky po termínu splatnosti v souvislosti s předchozími dodávkami.

9.2.   Není-li písemně ujednáno jinak, je výrobek dodáván bez povrchových úprav, nezabalen,  připraven  k  odběru způsobem  "volně  loženo",  v  případě  dohody  na EURO paletě.

9.3.   Místem převzetí předmětu dodávky je sídlo dodavatele, pokud není sjednáno jinak.

9.4.   Odběratel je povinen při odběru překontrolovat své výrobky/zboží co do počtu kusů i kvality.  Převzetí výrobku/zboží  stvrzuje  odběratel  podpisem  výdejky/dodacího  listu, nebude-li postupováno dle odst. 9.6 těchto obchodních podmínek.

9.5.   Požaduje-li odběratel dodávku výrobku/zboží na jiné místo, je povinen uhradit dopravní,  manipulační  a  případně  i jiné  náklady  související  s  přepravou  tohoto výrobku/zboží. Zboží je možno zasílat na dobírku poštou jako obchodní balík, kurýrní službou, nebo autem dodavatele. Zboží je zasláno způsobem, který určí odběratel v objednávce.

9.6.   Při převzetí zásilky od dopravce je odběratel povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho  zástupce  ověřit  stav  a množství  dodávaného  zboží.  V  případě  ztráty  nebo poškození  zboží  při  přepravě  je  odběratel  povinen  sepsat  se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě výrobku/zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé  škody  u přepravce.  Zástupce  přepravce  tento  zápis  potvrdí.  O  vzniklých skutečnostech odběratel neprodleně písemně vyrozumí zástupce dodavatele (s podáním  nejpozději  do  3  pracovních  dní)  a  jako  přílohu  zašle  zápis  sepsaný  s dopravcem. V případě, že odběratel výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se odběratel vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.

9.7.   Nepřevezme-li odběratel výrobek/zboží z důvodů ležících na jeho straně (i z důvodu nezaplacení), nese všechny náklady spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši.

9.8.   Nevyzvedne-li  si  odběratel  výrobek/zboží  do  10  kalendářních  dní  po  dohodnutém termínu plnění, je dodavatel oprávněn výrobek/zboží vyfakturovat, uskladnit a k ceně plnění účtovat i skladné. Od tohoto okamžiku běží pro výrobek/zboží záruční doba a nebezpečí škody způsobené ve spojitosti s uskladněním přechází na odběratele.

9.9.   Skladné  je  účtováno  zpravidla  ve  výši  0,05%  ceny  předmětu  plnění  za  každý kalendářní  den,  přičemž maximální  lhůta  je  90  kalendářních  dní.  Po  této  lhůtě propadá výrobek/zboží ve prospěch dodavatele a odběratel je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny předmětu plnění.

9.10.   Skladování výrobního materiálu dodaného odběratelem u dodavatele je možné pouze výjimečně a na základě písemné dohody. Zbytky z materiálu odběratele použitého na výrobu zlikviduje dodavatel (bez jakýchkoli nároků odběratele), není-li dohodnuto jinak.

 

10.  ZADRŽENÍ VÝROBKU/ZBOŽÍ DODAVATELEM

10.1.   Pokud má odběratel u dodavatele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti anebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti, pak dodavatel může pozastavit výrobu a další dodávky zboží odběrateli až do doby vyrovnání závazků odběratelem.

10.2.    O zadržení dodávek dodavatel odběratele informuje písemně, nebo e-mailem. Takovéto zadržení výrobku/zboží nemůže být posuzováno jako prodlení v termínu plnění ze strany dodavatele.

 

11.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

11.1.   Odběratel  -  spotřebitel  bere  na  vědomí,  že  nemá  právo  odstoupit  od smlouvy  dle ustanovení  §  1829 občanského  zákoníku,  neboť  podle  ustanovení  § 1837  písm.  d)  občanského  zákoníku  nemůže  spotřebitel odstoupit  od  smlouvy  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

12.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1.  Omezenínároku na náhradu škody: Nárok na náhradu škody odběratele vůči dodavateli z a v souvislosti se smlouvou se omezuje tak, že odběrateli nenáleží náhrada ušlého zisku. Celkově se nárok na náhradu škody odběratele omezuje částkou odpovídající výši ceny dodávky dle příslušné smlouvy.

12.2.   Odběratel není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky proti pohledávkám dodavatele vyplývajícím ze smlouvy na dodávku anebo těchto obchodních podmínek či jiné smlouvy, ani uplatnit vůči dodavateli zadržovací právo. Odběratel je oprávněn postoupit anebo převést práva a povinnosti ze smlouvy nebo postoupit  smlouvu  jako  takovou  na třetí  osobu  pouze  s předchozím  písemným souhlasem dodavatele.

 

13.  ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.2.  Odpovědnost dodavatele za vady a práva a povinnosti smluvních stran z ní vyplývající upravuje reklamační řád dodavatele.

13.3.   Vztahy  a  případné  spory,  které  vzniknou  na  základě  smlouvy,  budou řešeny  výhradně  podle práva  České republiky  a  budou  řešeny  příslušnými  soudy České republiky.

 

 

V Modleticích, dne 01.12.2022
Milan Sůra, jednatel, v.r.