Privacy policy

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR").

Úvod
Toto prohlášení je zpracováno a zveřejněno z důvodů poskytnutí informace o postupech a závazcích naší společnosti v oblasti aplikace požadavků nařízení GDPR. V dalším textu jsou použity:

 

Správce osobních údajů:
Společnost SLaser s.r.o., Hlavní 450, 251 01 Herink, DIČ: CZ17753074, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 376071.
Kontaktní adresa pro oblast ochrany OÚ: vypalky@slaser.cz
Telefonní číslo: +420 774 833 539.
(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl.12 Nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti a na základě svobodného rozhodnutí v okamžiku navázání vztahu nebo registrace a dále v rámci smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů:
Osobní údaje získáváme od subjektu OÚ (obchodní komunikace, nákupy, dodávky produktů a služeb, kontaktní formulář na webu, komunikace po telefonu, vizitky apod.) Dalším zdrojem osobních údajů jsou informace nezbytně poskytnuté zájemci o práci a pracovníky. Pokud jsou osobní údaje získávány z veřejných zdrojů, jsou využity výhradně pro potřebu realizace obchodního vztahu nebo v souladu se získaným souhlasem od subjektu osobního údaje.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

Jedná se zejména o:

Účel zpracování osobních údajů
Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce, resp. zpracovatel se kterým má správce uzavřenu smlouvu, která garantuje, že budou dodrženy veškeré odpovědnosti při zpracování OÚ a práva subjektu OÚ, případně správce OÚ sám.

Zpracování je prováděno v sídle a na provozovnách správce, resp. zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u OÚ v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany OÚ, zejména opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k OÚ, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému použití nebo přenosu OÚ nebo jinému zneužití OÚ. Veškeré subjekty, kterým mohou být OÚ zpřístupněny, respektují právo subjektu OÚ na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany OÚ.

Doba zpracování osobních údajů:
V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vtahu, oprávněných zájmů zpracovatele a příslušných právních předpisů.

Poučení:
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu OÚ s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu OÚ.

V souladu se článkem 6.odst.1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu OÚ údaje zpracovávat pokud:

Práva subjektu údajů:

V souladu se článkem 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu OÚ subjekt o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

Každý subjekt OÚ, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho OÚ, které je v rozporu s ochranou osobního života subjektu OÚ nebo v rozporu se zákonem zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Cookies
Cookies pro měření využívání stránky:
díky nim jsme schopni analyzovat funkčnost a prostředí naší webové stránky a také detekovat chyby. Díky tomuto druhu cookies například poznáme, že jste naši internetovou stránku již dříve navštívili. Dále nám umožňují zjistit, které části naší stránky jsou nejoblíbenější. To se dozvíme díky tomu, že vidíme, které stránky návštěvníci nejčastěji navštěvují a kolik času na každé stránce stráví. Za tímto účelem mimo jiné využíváme nástroje Google Analytics, Adobe a podobné analytické cookies.

1.12.2022

Milan Sůra, jednatel