Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro výrobu zboží a poskytování řezacích a souvisejících služeb na zakázku

společností

SLaser s.r.o.

Hlavní 450, 251 01 Herink IČO: 17753074 DIČ: CZ17753074

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 376071

 

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Reklamační  řád  je nedílnou součástí obchodních podmínek pro výrobu zboží a poskytování řezacích  služeb  na  zakázku  dodavatelem – společností SLaser s.r.o., IČO: 17753074, DIČ: CZ17753074, se sídlem Hlavní 450, 251 01 Herink, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 376071 („dodavatel“), a popisuje postup uplatňování práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

1.2.   Záležitosti  tímto  Reklamačním  řádem  výslovně  neupravené  se  řídí  právním  řádem  České republiky.

1.3.   Odběratel  je  povinen  se  seznámit  s reklamačním  řádem  ještě  před  objednáním  zboží. Uzavřením  kupní  smlouvy,  smlouvy  o  dílo,  či  jiné  smlouvy  (k  čemuž  dojde  v okamžiku odeslání závazné objednávky dodavateli), odběratel souhlasí s tímto reklamačním řádem. V případě  rozporu  některé  definice  anebo  ustanovení  dle  tohoto reklamačního řádu se zněním obchodních podmínek, má přednost znění reklamačního řádu.

2.     ZÁRUKA ZA JAKOST

2.1.   Dodavatel  neposkytuje  na  předmět  dodávky  (tj.  výrobky/zboží  a  řezací  služby)  smluvní záruku za jakost.

3.     ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘI PŘEVZETÍ

3.1.   Dodavatel  odpovídá  odběrateli  za  řádné  a  včasné  provedení  předmětu  plnění/dodávky  v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené objednávce či kupní smlouvě/smlouvě  o  dílo  anebo  jiné smlouvě,  včetně  použitých  materiálů  a  případných povrchových úprav.

3.2.   Dodavatel své výrobky/zboží pro možnost pozdější identifikace může označit. Označování probíhá zásadně tak, aby nepoškodilo výrobek/zboží a nezpůsobilo odběrateli újmu. Je na zvážení dodavatele, jestli způsob označení projedná předem s odběratelem či nikoli.

3.3.   Referenční vzorek: Bude-li před zahájením sériové výroby zboží/dodávky vyroben referenční vzorek zboží, je odběratel povinen tento referenční vzorek ve lhůtě stanovené dodavatelem schválit či specifikovat požadovanou úpravu referenčního vzorku, a to vyplněním a podepsáním protokolu o zkušebním vzorku doručeného odběrateli spolu s referenčním vzorkem a jejich zasláním zpět dodavateli. Nebude-li protokol o zkušebním vzorku doručen vyplněný a podepsaný zpět dodavateli ve stanovené lhůtě, považuje se referenční vzorek za schválený. Požadavek na úpravu, která neodpovídá technické specifikaci zboží, uvedené v odsouhlasené objednávce či smlouvě, bude považován za změnu objednávky. Po schválení referenčního vzorku je odběratel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění jen co se týče počtu kusů dodávky, nikoli co se týče jejich rozměrů, kvality, funkčnosti, povrchových úprav a materiálu, odpovídají-li tyto referenčnímu vzorku. Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných   případech   namísto   referenčního   vzorku   zaslat   odběrateli   fotografii referenčního vzorku s označením rozměrů vzorku. Po schválení fotografie není odběratel oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění co se týče rozměrů zboží.

3.4.   Odběratel má právo uplatnit práva z vadného plnění jen na výrobky/zboží, které vykazují zjevné vady a byly prokazatelně dodány dodavatelem.

3.5.   Odběratel je povinen zajistit prohlídku výrobku/zboží co se týče počtu kusů, kvality povrchu, koroze  a  zjevné  deformace tvaru při jeho převzetí, následnou odbornou prohlídku ostatních náležitostí  (rozměrů  apod.)  pak  co  nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak odběratel neučiní, může  uplatnit  nároky  z  vad  zjištěných  na  výrobku/zboží  dodatečně  jen  za předpokladu, že dodavateli prokáže, že tyto vady měl výrobek/zboží již v době jeho převzetí od dodavatele.

3.6.   V případě, že odběratel použije dodané výrobky/zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl při převzetí, a to s odbornou péčí, a konstatoval, že jsou zcela v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené objednávce či kupní smlouvě/smlouvě  o dílo/jiné smlouvě, včetně použitých materiálů a případných povrchových úprav.

3.7.   Nároky odběratele na úhradu škody způsobené po dalším zpracování dodaného výrobku/zboží (např. provedením následných výrobních operací) jsou zcela vyloučeny.

4.     VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

4.1.   Odpovědnost za vady se nevztahuje na žádné materiály dodané odběratelem a na konstrukční  řešení  použitá odběratelem  a z tohoto titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost výrobků/zboží.

4.2.   Odběratel nemá právo uplatňovat práva z vadného plnění na vady výrobku/zboží, na které byl   dodavatelem   prokazatelně   (zpravidla   zápisem   na   “výdejce“)   před   jeho   převzetím upozorněn a proti kterým nevznesl písemně námitku.

4.3.   Odpovědnost za vady se dále nevztahuje na:

- běžné opotřebení výrobku/zboží,

- mechanické poškození výrobku/zboží

- na vady způsobené nesprávným požadavkem odběratele na balení výrobku/zboží,

- na vady způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí,

- na vady způsobené nesprávným skladováním, neodborným anebo nepřiměřeným zacházením, které je v rozporu s účelem výrobku/zboží

- na vady způsobené chemickými reakcemi

- na vady způsobené rušivým zásahem třetích osob.

5.     UPLATNĚNÍ A PŘEZKOUMÁNÍ REKLAMACE

5.1.   Zjistí-li odběratel na předmětu plnění/dodávky zjevnou vadu, je povinen toto neprodleně (tzn. nejpozději do 3 pracovních dnů) písemně oznámit dodavateli a prokázat původ výrobku/zboží u dodavatele. Neučiní-li tak, práva z vadného plnění nebudou odběrateli přiznána.

5.2.   Za písemné ohlášení vady – reklamaci, je považován e-mail, doporučený dopis a zápis z jednání, doručený dodavateli do jeho sídla. Ostatní formy jsou nezávazné a nebudou považovány za platnou reklamaci. V reklamaci musí odběratel uvést přesný popis vady a své stanovisko, zda vada brání v užití výrobku/zboží a je či není odstranitelná. Vhodné je i uvedení představy řešení reklamace pro případ její oprávněnosti.

5.3.   Za  prokázání  původu výrobku/zboží u dodavatele se považuje předložení „výdejky“ či kupní smlouvy/smlouvy o dílo/jiné smlouvy a kompletního reklamovaného výrobku/zboží.

5.4.   Vady spočívající v počtu kusů, poškozeném povrchu nebo korozi je povinen odběratel písemně ohlásit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí předmětu plnění. Neučiní-li tak, je na později uplatňované vady tohoto druhu pohlíženo jako na vady, které vznikly až po převzetí předmětu plnění odběratelem a dodavatel tedy za ně nijak neodpovídá.

5.5.   Dodavatel je oprávněn se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je nárok oprávněný či nikoliv a odběratel je povinen mu toto umožnit.

5.6.   Reklamaci,   včetně   odstranění   vady,   vyřídí   dodavatel   v přiměřené   lhůtě   s přihlédnutím k dodací lhůtě dle objednávky či smlouvy, nebude-li výslovně ujednáno jinak.

5.7.   Odběratel  je  povinen  poskytovat  dodavateli  nezbytnou  součinnost  pro  vyřízení  reklamace, zejména dodat veškeré podklady nutné k posouzení reklamace včetně reklamovaného výrobku/zboží a všech jeho součástí, příp. jiné podklady, oprávněně vyžádané dodavatelem. Dodavatel je povinen si vyžádat doplnění podkladů od odběratele v nejkratší možné době. O dobu,  kdy  odběratel  neposkytoval  součinnost  pro  vyřízení reklamace (nedodal požadované dokumenty či  reklamované  výrobky/zboží,  příp.  po  výzvě  dodavatele  neumožnil  dodavateli přístup  k reklamovanému  zboží),  se lhůta  dle  odst.  5.6  přiměřeně  prodlužuje,  a  to  od okamžiku  vyžádání  doplnění  podkladů  dodavatelem  (příp.  od okamžiku  doručení  výzvy pro umožnění přístupu k reklamovanému zboží) až do jejich dodání odběratelem.

6.     OPRÁVNĚNÉ REKLAMACE

6.1.   V  případě  oprávněnosti  reklamace  ji  dodavatel  uzná  a  nabídne  odběrateli  tato  náhradní plnění:

- oprava nebo doplnění toho, co chybí;

- poskytnutí slevy z ceny;

- výroba nových kusů výměnou za vadné;

- ekvivalentní náhradní plnění v jiných výrobcích;

- jiné dle uvážení dodavatele vhodné náhradní plnění. Dodavatel si vyhrazuje právo výběru konečné varianty řešení.

6.2.   Vlastnictví každého vadného vyměněného kusu či kusu, za ně bylo poskytnuto odběrateli náhradní plnění, přechází na dodavatele.

7.     NEOPRÁVNĚNÉ REKLAMACE

7.1.   Bude-li shledáno, že reklamace je neoprávněná, je odběratel povinen dodavateli nahradit prokazatelné náklady vzniklé se šetřením reklamace (dopravní, manipulační a případně i jiné náklady související se šetřením reklamace).

8.     PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, VYLOUČENÍ NÁHRADY NÁKLADŮ

8.1.   Odběratel  je  povinen  převzít  si  reklamované  výrobky/zboží  do  30  dnů  ode  dne  vyřízení reklamace, po této době je dodavatel oprávněn účtovat si skladné či zboží svépomocně prodat  na  účet odběratele. O tomto postupu musí dodavatel odběratele předem upozornit a poskytnout  mu  přiměřenou  dodatečnou  lhůtu k převzetí výrobku/zboží. Skladné je účtováno zpravidla  ve výši 0,05% ceny předmětu plnění za každý kalendářní den, přičemž maximální lhůta je 90 kalendářních dní. Po této lhůtě propadá výrobek/zboží ve prospěch dodavatele.

8.2.   Odběratel,  který  při  uzavírání  a  plnění  smlouvy  jedná  v rámci  své  obchodní  nebo  jiné podnikatelské  činnosti,  nemá  právo  na  náhradu  nákladů  účelně vynaložených při uplatnění svých práv z vadného plnění.

9.     ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

9.1.   Tento reklamační řád je platný od 01.12.2022.

9.2.   Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a na provozovně (provozovnách) dodavatele nebo jako dokument na www.slaser.cz.

 

 

Verze 1. platná od 1.12.2022

 

Milan Sůra, jednatel